Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. Gevestigd aan de Linge Singel 1, 4033 KA Lienden. Bereikbaar op het e-mailadres info@defruitmotor.nl en telefoonnummer: 06-54 635 771. KvK-nummer: 67489575.
BTW-identificatienummer: 857024085B01

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. De Fruitmotor: De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A., de onderneming die haar producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Fruitmotor en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen De Fruitmotor en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien op de website defruitmotor.ccvshop.nl en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 - Het aanbod   
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De Fruitmotor is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Lichte afwijkingen kunnen daarom ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, door afronding van het bestelproces, bevestigt De Fruitmotor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door De Fruitmotor is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Fruitmotor treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Elektronische betaling verloopt via erkende en beveiligde betaalmethode.
 4. De Fruitmotor kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien De Fruitmotor op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Fruitmotor zal bij aankoop van het product aan de Consument de volgende informatie digitaal sturen, zodat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager:
 1. het bezoekadres van de vestiging van De Fruitmotor waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een Bedenktijd van 14 dagen.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. De Fruitmotor mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden verplichten.
 3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan op basis van dit artikel is toegestaan.
 4. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Fruitmotor retourneren, conform de door De Fruitmotor verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Fruitmotor. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal De Fruitmotor dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 7 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
De Fruitmotor staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van De Fruitmotor bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Fruitmotor er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.Artikel 9 - Levering en uitvoering
 1. De Fruitmotor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan De Fruitmotor kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van het geen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal De Fruitmotor het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Fruitmotor tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan De Fruitmotor bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling
 1. De Fruitmotor beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij De Fruitmotor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot De Fruitmotor.

Artikel 12 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen De Fruitmotor en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.